รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

วันที่ของกิจกรรม : 5 มี.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการตามกรอบบันทึกความร่วมมือฯ 4 กระทรวงหลัก เจ้าหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขและจังหวัด หัวหน้าสถานรองรับเด็กในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 800 คน

คลังภาพ (Gallery)
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการเวทีเสวนา พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ