รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเครือข่ายท้องถิ่นนำร่ององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ของกิจกรรม : 10 ม.ค. 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายท้องถิ่นนำร่ององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนในรูปแบบการจัดสวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสถานรองรับด้านกาย จิต สังคม โดยมีชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจในการรับเด็กในสถานสงเคราะห์ไปเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็กได้มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างอบอุ่น ณ บริเวณลานดนตรีในสวนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คลังภาพ (Gallery)
คณะผู้ร่วมลงนามภาพรวมคณะผู้ร่วมลงนามร่วมเเสดงความยินดีร่วมกันภาพห้องผู้ร่วมลงนามโดยร่วม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ