รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมใช้งานระบบสภาเด็กและเยาวชนของ ดย.

วันที่ของกิจกรรม : 21 ม.ค. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสภาเด็กและเยาวชนของ ดย. ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้แทนกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนที่พัฒนาขึ้น สอดรับกับภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการประเมินผลสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192101104541_1.jpgpic_20192101105342_1.jpgpic_20192101105343_2.jpgpic_20192101105359_1.jpgpic_20192101105359_2.jpgpic_20192101105359_3.jpgpic_20192101105414_1.jpgpic_20192101105414_2.jpgpic_20192101105415_3.jpgpic_20192101105434_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ