รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก ครั้งที่ 2

วันที่ของกิจกรรม : 12 พ.ย. 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก ในหัวข้อ “เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุค Thailand 4.0” โดย อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, การเสวนาในหัวข้อ “Best Practice สถานเลี้ยงรับเด็กเอกชนมาตรฐาน สู่ Thailand 4.0” และการบรรยาย หัวข้อ “เด็กเริ่มเรียนรู้ พัฒนาให้ถูกวิธี ทั้งดี ทั้งเก่ง ตลอดชีวิต” โดย แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และผู้ปกครองเด็กจำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
ผอ.กลุ่ม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป บรรยายในหัวข้อ “นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุค Thailand 4.0แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี บรรยาย หัวข้อ “เด็กเริ่มเรียนรู้ พัฒนาให้ถูกวิธี ทั้งดี ทั้งเก่ง ตลอดชีวิต”การเสวนาในหัวข้อ “Best Practice สถานเลี้ยงรับเด็กเอกชนมาตรฐาน สู่ Thailand 4.0” ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และผู้ปกครองเด็ก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ