รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ

วันที่ของกิจกรรม : 2 ก.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ณ.โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องวินัยการเงินการคลัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการปฏิบัติงานการเงินการคลังและพัสดุให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 191 คน

คลังภาพ (Gallery)
ผอ.กลุ่มการคลังกล่าวรายงานวิทยากรกล่าวชี้เเจงฟังอย่างตั้งใจ..จริงภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ