รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

วันที่ของกิจกรรม : 26 ก.ค. 2560

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีประเด็น วาระที่สาคัญ คือ การจัดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ทั้งนี้มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบหมายให้ มท. ร่วมกับ พม. ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล /เทศบาล ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ,สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และมอบหมายให้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ พม. ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

คลังภาพ (Gallery)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานการประชุมอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นเลขานุการ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ