รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ของกิจกรรม : 23 ส.ค. 2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการร่วมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด และผู้แทนภาคประชาสังคม จากพื้นที่ 4 ภูมิภาค รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

คลังภาพ (Gallery)
พิธีกล่าวเปิดรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรยากาศห้องประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ