รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน

วันที่ของข่าว : 26 ต.ค. 2561

Share

สำนักงานเลขานุการกรม กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (สำหรับผู้ที่มีภาวะผิดปกติและต้องดูแลต่อเนื่อง) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 - วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 – 10.30 น. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต  ณ หอประชุม ดย. 

 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. พบแพทย์และรับยา ณ หอประชุม ดย. 

**หมายเหตุ  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิและสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกคืนที่ต้นสังกัด

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ