รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 2561 : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562

30 ต.ค. 2561 : รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน) ข่าวเด่น

รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)

30 ต.ค. 2561 : รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวเด่น

รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 ต.ค. 2561 : กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (สำหรับผู้ที่มีภาวะผิดปกติและต้องดูแลต่อเนื่อง) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 – 10.30 น. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ณ หอประชุม ดย.

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ