รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » โครงการและกิจกรรม

โครงการและกิจกรรม

แนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (Size 3.21 MB)
ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ITA System (Size 2.84 MB)
ร่าคู่มือ ITA ปีงบประมาณ 2562 (Size 3.82 MB)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Size 2.43 MB)
แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (Size 3.98 MB)
ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (Size 54.99 KB)
เอกสารการบรรยาย EasyInnovation_Journey (Size 488.51 KB)
การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน (Size 26.19 KB)
การให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตสังคมเด็ก (Size 233.76 KB)
เครื่องมือการทำงาน(ใช้ในงานHRกรม ดย) (Size 1.59 MB)

เครื่องมือการทำงาน(ใช้ในงานHRกรม ดย)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Size 478.5 KB)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน


การบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว (Size 1.86 MB)

การบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  (Size 2.68 MB)

การสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าในตนเองของเด็ก


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ