รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » โครงการและกิจกรรม

โครงการและกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ทุกๆวันศุกร์แรกของเดือน ดย. 2563 (Size 228.64 KB)
เรื่อง "สิทธิเด็ก" (Size 947.98 KB)
การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Size 6.43 MB)
“กฎหมายด้านเด็กและเยาวชน” (Size 94.95 KB)
การจัดการองค์ความรู้ : คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวทดแทน (Size 1.52 MB)
การพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก Child Death Deliberation (Size 3.62 MB)
การเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็ก ตามแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนเด็กแห่งสหประชาติ (Size 8.94 MB)
OKRs (Objective & Key Result) เครื่องมือการบริหารเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์กร (Size 1.42 MB)
ระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (Size 371.55 KB)
ระบบปฏิบัตการ Windows 10 (Size 6.72 MB)
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Size 1.49 MB)
การใช้งาน Mail Go Thai (Size 2.35 MB)
คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต ดย. (Size 6.4 MB)
การใช้งาน Google Form (Size 1.46 MB)
คู่มือการใช้งาน E-book (Size 3.06 MB)
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop (Size 4.63 MB)
การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator (Size 4.22 MB)
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 (Size 3.75 MB)
สรุปสาระสำคัญ แนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (Size 3.21 MB)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) (Size 1.2 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ