รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » กระบวนงานสนับสนุน

กระบวนงานสนับสนุน

กระบวนการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ดย. (พบ.) (Size 3.55 MB)

ขอรับเงินสงเคราะห์ (พบ.)


กระบวนการ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (อก.) (Size 583.3 KB)

รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (อก.)


กระบวนการพัฒนาปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Size 221.56 KB)

การดำเนินงานยกร่างกฏหมายในแต่ละขั้นตอน


กระบวนการ ให้บริการกลุ่มประชาสัมพันธ์ (ปส.) (Size 589.03 KB)

ให้บริการกลุ่มประชาสัมพันธ์ (ปส.)


กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย (บค.) (Size 506.43 KB)

ดำเนินการทางวินัย (บค.)


กระบวนการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) (พส.) (Size 730.4 KB)

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) (พส.)


กระบวนการ วิธีเฉพาะเจาะจง (พส.) (Size 472.6 KB)

วิธีเฉพาะเจาะจง (พส.)


กระบวนการ วิธีคัดเลือก (พส.) (Size 614.45 KB)

กระบวนการ วิธีคัดเลือก (พส.)


รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (พส.) (Size 653.8 KB)

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (พส.)


กองทุนสวัสดิการ ดย. (Size 559.14 KB)

การจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากร ดย.


กระบวนการ e-Paymennt (Size 447.18 KB)

ขั้นตอนการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online


กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (Size 345.26 KB)

flowchart กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


กระบวนการขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Size 560.04 KB)

flowchart กระบวนการขออนุมัติค่าใช้จ่าย


กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Size 540.31 KB)

Flowchart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ