รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2562 (Size 368.71 KB)
ข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562  (Size 3.09 MB)
นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้่างคุณธรรม จรืยธรรม 2562 (Size 1.97 MB)
นโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2562 (Size 1.11 MB)
นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Size 3.02 MB)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 4.99 MB)
มาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (Size 6.22 MB)
นโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (Size 3.49 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 2.38 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ