รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

มาตรการและแผนการลดพลังงานและลด คัดแยกขยะ งปม.63 (Size 5.79 MB)
คู่มือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดย. ประจำปี 2563 (Size 484.06 KB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2562 (Size 368.71 KB)
ข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562  (Size 3.09 MB)
นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้่างคุณธรรม จรืยธรรม 2562 (Size 1.97 MB)
นโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2562 (Size 1.11 MB)
นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Size 3.02 MB)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 4.99 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ