รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

แนวทางการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาค (Size 881.56 KB)
รายละเอียดการทำใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกงาน (Size 8.59 MB)
คู่มือนักศึกษาฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่ผู้นำศตวรรษที่ 21 (Size 1.02 MB)
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 4.35 MB)
รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 1010 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ