รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ภารกิจ

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณา เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารภายใต้สำนักงาน

  2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาบระบบบริหารราชการในสำนักงาน

  3. ประสานและดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่่วยงานในสำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ