รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 75 ได้กำหนดใ้หรัฐต้องจัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มีการประกาศใช้กฎหมายสำคัญสองฉบับในการพัฒนาระบบราชการไทย ได้แก่ พระรามบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ที่ทำให้การพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ ได้เปลี่ยนมายึดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัมนาระบบราชการไทย เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของราชการให้เหมาะสม ยกระดับการทำงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

       การจัดให้มี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในระดับกระทรวง กรม เพื่อต้องการให้มี "เจ้าภาพ" ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการในแต่ละส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม

       มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบให้กำหนด กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นการจัดส่วนราชการขึ้นเพื่อมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของหน่วยงานกลางอื่น ซึ่งได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งภารกิจของกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มงานไม่อาจจัดอยู่ในส่วนราชการใดในกรม และมีความจำเป็นต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะ เพื่อให้มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารราชการ ที่จะให้มีส่วนราชการนี้ในทุกกรม การกำหนดกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มงาน จึงเป็นการกำหนดตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และสามารถกำหนดส่วนราชการนั้นไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละกรมได้

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ