รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมทบทวน/จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ดย. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปี 2560

วันที่ของกิจกรรม : 29 พ.ค. 2560

ประชุมทบทวน/จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ดย. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่อง 2. เพื่อทบทวน/จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของกรม และหน่วยงานในสังกัด 3. เพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารความต่อเนื่อง หรือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยมีการจัดกิจกรรม ในรูปแบบการให้การบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่อง" โดย นายกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ มีการอภิปราย "การปฏิบัติตนในสภาวะวิกฤต" โดยกองการดับเพลิง 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลังภาพ (Gallery)
pic_20170906011354_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ