http://behcooler.com/

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สท. ::
 
ข่าว/กิจกรรม

 

ภาพประกอบหัวข้อ
ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
 


ภาพข้อย่อย นโยบายและการตีความ

            นโยบายรัฐบาล

            นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                      ยุทธศาสตร์ พม.

                      แผนกลยุทธ พม.

            นโยบายสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ภาพข้อย่อย แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

            แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558

            แผนปฏิบัติราชการ ปี 2555

            แผนงบประมาณ ปี 2555

ภาพข้อย่อย สัญญาสัมปทาน

ภาพข้อย่อย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ขอดูได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.)

ภาพข้อย่อย สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา

            กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545

            ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุุ ว่าด้วยการขอใช้สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ สท. พ.ศ. 2548

            ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2550

            พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552

            ข้อกำหนดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552

            ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพแลพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2554

 
 
No Data
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม:5700